Vertigo İle İlişkili Hastalıklar Nelerdir? Hangi Vitamin Eksiklikleri Görülür?

Vertigo, dengesizlik ve dizziness kliniğe başvuran hastaların yaygın şikayetlerindendir. Denge kliniğinde görülen hastaların çoğunun yineleyen vertigosu bulunmaktadır. Bu durum çoğu zaman; Meniere hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) veya migrene bağlanmaktadır.

Migren hastalarının %25’inde migren ile birlikte vertigo semptomları da mevcuttur. Boyun ağrıları ve spazm haftalarca baş ağrısına sebep olur. Bu semptomlar vertigo ile ilişkilidir. Tekrarlayan baş dönmesi atakları ile birlikte ışıktan, sesten rahatsız olma ve baş ağrısı şikâyetleri de görülür.

Pozisyonel Vertigo İçin Risk Faktörleri ve Vertigo’nun Günlük Yaşama Etkisi: Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması

2010 Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi verileri kullanılarak kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma popülasyonunu oluşturan baş dönmesi ile ilgili eksiksiz verilerin mevcut olduğu, 40 yaş üstü 1274 katılımcının kan ve idrar testleri yapılarak beslenme, yaşam kalitesi ve subjektif sağlık durumu bir anket kullanılarak ölçülmüştür. Poziyonel vertigo (PV) ve kan/idrar testi verileri ile beslenme alımı arasındaki ilişkiler çoklu lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların %7.7’si (98 kişi) tarafından önceki yıl içinde PV öyküsü rapor edilmiştir. Belirli bir hastalık veya ilacın neden olduğu baş dönmesi ile bağlantılı inme, kalp, akciğer, böbrek, tiroid hastalığı, diyabet ve depresyon, kötü huylu tümör, anemi, kronik orta kulak iltihabı veya işitme kaybı ve diğer baş dönmesi bozuklukları bildiren hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bu çalışmada; Koreliler tarafından en sık tüketilen 112 yiyeceğin alımı yarı kantitatif gıda sıklığı anketi kullanılarak kaydedilmiştir. Katılımcılar, ortalama olarak, belirtilen yiyeceklerin her birini ve çalışma yılı boyunca tüketilen normal porsiyon boyutlarını ne sıklıkla tükettiklerini belirtmişlerdir. Her yiyecek için alım sıklığı; yemiyorum, ayda bir, ayda 2-3 kez, haftada bir kez, haftada 2-4 kez, haftada 5-6 kez, günde bir kez, günde iki kez ve günde üç kez şeklinde sıralanmıştır. Değerlendirilen beslenme parametreleri arasında; protein, yağ, doymuş yağ asidi, tekli doymamış yağ asidi, çoklu doymamış yağ asidi, kolesterol, karbonhidrat, diyet lifi, kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum, A vitamini, karoten, retinol, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C vitamini bulunmaktadır.

Vertigo ve Meniere Hastalığı İlişkisi

Meniere hastalığı iç kulakta dolgunluk, çınlama, tekrarlayan baş dönmesi atakları ile karakterize işitme kaybına kadar giden kimi zaman vertigo ile karıştırılan iç kulak tansiyonu olarak da adlandırılan bir hastalıktır.

Meniere hastalığında bazı besinlerin tüketiminin semptomları bozabileceği ve vertigo ataklarını tetikleyebileceği bildirilmiştir. Bu ilişki kesin olarak gösterilmemesine rağmen, bazı durumlarda hastalar vertigo atağını tetikleyen olayı (diyetetik faktörler dahil) çok iyi tanımlayabilirler. Bu durumlarda, diyet veya yaşam tarzı değişiklikleri genellikle hastalığın klinik yönetiminde faydalıdır. Meniere hastalarının uzun vadeli klinik yönetimi genellikle diyet kısıtlamaları gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir.

Özellikle diyabetlilerde, karbonhidrat (CHO) metabolizma bozukluklarında ve reaktif hipoglisemili kişilerde hipo-hiperglisemi ataklarının sıklığı iç kulakta kalıcı hasara ve iyon dengesizliğinin de artmasına sebep olarak tinnitus, vertigo ve meniere gibi hastalıkların oluşmasına yol açmaktadır. Hipogliseminin iç kulakta özellikle vestibüler semptomlarda daha belirleyici olduğu da düşünülmektedir. Kan glikozu (şekeri) seviyesi ve pankreastan insülin sekresyon miktarının kontrolü yalnızca iç kulak semptomlarını iyileştirmekle kalmayıp, diyabet ve eşlik eden hastalıklardan korunmada da önemlidir.

Meniere hastalığında yeterli ve dengeli bir beslenme, bireyin kolay uygulayabileceği sürdürülebilir bir program ile vücut ağırlığının 6-12 ay içerisinde (en az %3-5 olmak üzere, %5-10’u) hedeflenen düzeye indirilmesi ve korunması önerilmektedir. Kısa sürede hızlı ağırlık kayıpları ise pek çok sağlık sorununa sebep olabileceği gibi ani elektrolit ve sıvı dengesizlikleri sebebiyle baş dönmelerini de arttırabilir. Hiperinsülinemi ve CHO metabolizma bozukluğu olan hastaların hızlı emilen CHO kaynaklarını tüketmemesi, 3 saat aralarla beslenmesi, ara öğünlerde yavaş emilim gösteren fruktoz kaynağı meyve, yoğurt ve tahıl barları gibi düşük glisemik indeksli yiyecekler tercih etmeleri kan şekeri ve insülin seviyesi kontrolüne yardımcı olacaktır. Vertigo tedavisinde kullanılan bazı vazodilatör ilaçlar santral sinir sistemi etkileri sebebiyle sukroz alımı isteğini arttırabildiğinden bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Meniere hastalarında sıvı alımının arttırılmasına dair çalışmalar ise, artan sıvı alımının hipotalamusta vazopressin (antidiüretik hormon) üretimini azaltması ile iç kulakta zar geçirgenliğinin ve endolenf üretiminin normalize edileceği bildirilmiştir. Meniere hastalarında plazma antidiüretik hormon seviyesindeki artış ile vertigo atakları arasından kuvvetli ilişki olduğu gösterilmiştir.

Ilımlı alkol alımının (10-30 g/gün) olumlu etkilerini gösteren araştırmalar bulunsa da, fazla miktarda ve/veya kronik alkol alımının pankreas insülin metabolizmasını bozduğu, karaciğerde glukoneogenezi azalttığı, periferik dokularda insülin direncine sebep olduğu da iyi bilinmektedir. Kronik alkolizmde hiperglisemi ve hiperlipidemi kaçınılmazdır. Meniere hastalarında hipoglisemi ve hiperglisemi durumunun vertigo ataklarına sebep olması nedeniyle de alkol kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Vertigo ve Hipertansiyon

Vertigo ve Ginkgo Biloba

Nörodejeneratif hastalıklar, tinnitus, vertigo başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Ginkgo’nun etken maddesi flavanoidler ve terpenoidlerdir. Ginkgo’nun içinde bulunan terpenoidlerin biyoyararlanımı yüksek olup, trombosit-aktive edici faktörü inhibe ederek kanamalara neden olmaktadır. Ginkgo kullananlarda istenmeyen kanamaların ortaya çıktığına dair çalışmaların yanı sıra bu tip yan tesirinin bulunmadığına dair de çalışmalar vardır. Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Vertigo ve Zehirlenmeler

Özetle;


Epley manevrası (Canalith yeniden konumlandırma): Başı konumlandırmak için birkaç basit ve yavaş manevradan oluşur. Her pozisyon, herhangi bir belirti veya anormal göz hareketleri durduktan sonra yaklaşık 30 saniye tutulur. Bu prosedür genellikle bir ya da iki tedaviden sonra işe yarar. Gerekli eğitimin alınmasından sonra bu egzersizler gerekirse evde de yapılabilir.
Glukoneogenez: Glikozun karbohidrat olmayan maddelerden yeniden sentezlenmesi
Agorafobi: Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korku
Nistagmus: Göz seyirmesi/titremesi
Vestibüler: Vestibül ile ilgili, özellikle denge işlevinin yürütüldüğü kulak vestibülü ile ilgili
Dejenerasyon: Hücre ve dokuların canlılığını koruyarak görev bakımından daha az etkin bir düzeye inmesi ve çeşitli yapısal değişimlere uğraması
İdiyopatik: Belli bir sebebe bağlı olmayan, sebebi bilinmeyen
İnsidans: Görülme sıklığı
Homeostaz: Bir organizmanın içinde yaşadığı ortamla madde alışverişi yaparak kendi iç ortamını belli sınırlar arasında dengede tutması
Prevalans: Yaygınlık oranı
Terapötik: Tedavi edici
Rehabilitasyon: Bir kimsenin iş yapmaya olan engeli ya da yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
Hipovitaminoz: Vitaminlerin veya belli bir vitaminin vücuda yetersiz girişi nedeniyle gelişen patolojik durum

Jönsson, R., Sixt, E., Landahl, S., & Rosenhall, U. (2004). Prevalence Of Dizziness And Vertigo İn An Urban Elderly Population. Journal Of Vestibular Research, 14(1), 47-52.

Cupido, F., La Mantia, I., Di Carlo, F., & D’alessi, S. (2018). Vertıgo And Osteoporosıs: The Correlatıon Between Nutrıtıonal Intake Of Vıtamın D And Incıdence Of Recurrıng Benıgn Paroxysmal Posıtıonal Vertıgo In Subjects Wıth Hypovıtamınosıs D. Acta Medica Mediterranea, 34(4), 951-954.

Schijns, W. (2020). Prevention And Treatment Of Nutritional Deficiencies İn Metabolic Surgery (Doctoral Dissertation, [Sl: Sn]).

Park, M. K., Lee, D. Y., & Kim, Y. H. (2019). Risk Factors For Positional Vertigo And The Impact Of Vertigo On Daily Life: The Korean National Health And Nutrition Examination Survey. Journal Of Audiology & Otology, 23(1), 8.

Gomez, F., Curcio, C. L., & Duque, G. (2011). Dizziness As A Geriatric Condition Among Rural Community-Dwelling Older Adults. The Journal Of Nutrition, Health & Aging, 15(6), 490-497.

Sánchez-Sellero, I., San-Román-Rodríguez, E., Santos-Pérez, S., Rossi-Izquierdo, M., & Soto-Varela, A. (2018). Caffeine İntake And Menière’s Disease: Is There Relationship?. Nutritional Neuroscience, 21(9), 624-631.

Guerra, J., & Devesa, J. (2020). Causes And Treatment Of İdiopathic Benign Paroxysmal Positional Vertigo Based On Endocrinological And Other Metabolic Factors. Journal Of Otology.

Jeong, S. H., Kim, J. S., Shin, J. W., Kim, S., Lee, H., Lee, A. Y., … & Ghim, Y. (2013). Decreased Serum Vitamin D İn İdiopathic Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Journal Of Neurology, 260(3), 832-838.

Domínguez-Durán, E., Domènech-Vadillo, E., De Sande, M. Á. M., González-Aguado, R., Guerra-Jiménez, G., Ramos-Macías, Á., … & Galera-Ruiz, H. (2017). Analysis Of Risk Factors İnfluencing The Outcome Of The Epley Maneuver. European Archives Of Oto-Rhino-Laryngology, 274(10), 3567-3576.

Sánchez-Sellero, I., San-Román-Rodríguez, E., Santos-Pérez, S., Rossi-Izquierdo, M., & Soto-Varela, A. (2020). Alcohol Consumption İn Menière’s Disease Patients. Nutritional Neuroscience, 23(1), 68-74.

Slomski, A. (2020). Vitamin D And Calcium Prevent Recurrent Vertigo. Jama, 324(16), 1599-1599.

Dönmezer, G. (2014). Migrenli Hastaların Beslenme Durumları İle Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi (Master’s Thesis, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Düğeroğlu, H., & Kaya, Y. Baş Dönmesi Şikayeti Olan Hastalarda Vitamin B 12 Eksikliğinin Değerlendirilmesi.

Garipoğlu, Ö. Ü. G. Endolenfatik Hidrops, Vertigo Ve Diyet.

Halmagyi, M. G., & Akdal, G. (2005). Vertigo Ve Dengesizlik. J Neurol Sci [Turk], 22, 142-60.

Akkoca, Ö., Tüzüner, A., Ünlü, C. E., Aydın, E., & Arslan, N. Sistemik Hastalıkların Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Ataklarına Etkisi.

Aydos, R. (2011). Hoşgörüyle Gelen Felaket: Bitkisel Ürün-İlaç Etkileşmeleri. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu, 54.

Bayraktar, S., Yavaşcaoğlu, B., & Özyurt, G. (2010). Opere Edilecek Olgularda Bitkisel Ürün Kullanımının Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(3), 137-141.

Gezmen Karadağ, M., Türközü, D., & Topağaç Kapucu, D. (2013). Bitkiler Ve İlaç Etkileşimleri. Medeniyet Medical Journal, 28(4), 164-170.

Ergin, N. A. Mantar Zehirlenmeleri Ve Tedavide Genel Yaklaşım Mushroom Poısonıng And General Approach To Therapy.

Pişkin, Ö., Yurtlu, D. A., Aydın, B. G., Gürsoy, Y. C., & Hancı, V. (2017). Deli Bal Zehirlenmesinde Klinik Özellikler Ve Laboratuar Bulguları: Retrospektif Bir Çalışma. Şişli Etfal Hastanesi Tip Bülteni, 51(2), 125.

L. Kathleen Mahan, Janice L Raymond. (Çev. Ed. Gamze Akbulut) Besin & Beslenme Bakım Süreci. 14. Ankara : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2019.

Baysal, A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınları. 12. Baskı: 2009

Vertigo – Baş Dönmesi Nedir? Vertigo Belirtileri Nelerdir?. (2020, 13 Aralık). Erişim Adresi https://www.saglik.org.tr/makale-haber/vertigo-bas-donmesi-nedir-vertigo-belirtileri-nelerdir


Exit mobile version